موضوعات سایت
spa
spa 1- حضرت آیت‌الله المعظم حاج میرزا عبدالرسول احقاقی(ره)
spa 10- حضرت آیت الله میرزا محمد تقی حجه الاسلام (نیر)
spa 11- حضرت آیت الله میرزا محمد حسین حجه الاسلام
spa 12- حضرت آیت الله میرزا اسماعیل حجه الاسلام
spa 13- حضرت آیت الله میرزا ابوالقاسم حجه الاسلام
spa 14- حضرت آیت الله میرزا علی ثقه الاسلام (شهید)
spa 15- حضرت آیت الله میرزا فتح الله ثقه الاسلام
spa 16- حضرت آیت الله حاج میرزا عبدالله ثقه الاسلام
spa 17- حضرت آیت الله میرزا حسن گوهر
spa 18- ادعیه (دعاها)
spa 19- نماز شب
spa 2- حضرت آیت الله المعظم میرزا حسن احقاقی (ره)
spa 3- حضرت آیت الله المعظم میرزا علی حایری احقاقی(ره)
spa 4- حضرت آیت الله المعظم میرزا موسی حایری احقاقی(ره)
spa 5- حضرت آیت الله المعظم آخوند میرزا محمد باقر حایری اسکویی(ره)
spa 6- حضرت آیت الله المعظم آخوند میرزا محمد سلیم حایری اسکویی(ره)
spa 7- حضرت آیت الله المعظم میرزا آقا حایری احقاقی (ره)
spa 8- حکیم الهی میرزا عبدالله احقاقی
spa 9- حضرت آیت الله میرزا محمد حجه الاسلام تبریزی(ممقانی)
spa جوابیه
spa حضرت آیت الله فقیه سبزواری ( یکی از اساتید امام مصلح)
spa زیارت نامه ها
spa گالزی عکس
 
Print
احکام حمام
1393- برهر مرد و زن خنثی پوشاندن عورتین از دیگری واجب است و لمس ان حرام است، مگر زوجه دائمی یا صیغه ای دربرابر شوهر و کنیز در برابر مالک خود.
1394- اگر کنیز با دیگری ازدواج کند، یا مرتد شود یا مشرک و یا به قولی محبوس باشد یا قسمتی از او دیگری مالک باشد بدون اشکال در حکم بیگانه است.
1395- هرگاه کنیز در گروه کسی باشد یا اجیر شود یا در هر حال استبراء از حیض باشد یا در ایام عده ی و طی به شبهه باشد بر او واجب نیست ازمالکش ستر عورت کند و همچنین است حکم مولای او واجب نیست از کنیزش ستر عورت کند.
1396- بر زوج واجب نیست از زوجه خود باطن وظاهرش را بپوشاند و بر مالک نیز واجب نیست ازکنیزش سترعورت کند.
1397- بدن هر مرد وزن و خنثی است برای همدیگر عورت به شمار می رود اگر از محارم نباشد و منظور از محرم کسی است که ازدواج با او همیشه از راه نسب یا شیر یا سبب حرام باشد.

1398- اگر نگاه کردن به صورت و دستها موجب لذت بردن و فریفته شدن باشد حرام است ودر غیر این صورت در این خصوص اقوالی وجود دارد وآنچه مورد اعتماد می باشد چه لذت باشد و چه نه ، موجب فتنه شود یا نه بطور مطلق نگاه کردن به دست و صورت نامحرم حرام است.
1399- بچه هایی که تمیز و تشخیص ندارند، به منزله ی حیوان هستند.
1400- نگاه کردن به زنانی که شهوت انگیز نبوده و رغبتی ایجاد نمیکنند بدون اشکال حرام نیست.
1401- نگاه کردن به موی زن کافر حتی ذمی جایز است ،اگر به قصد لذت نباشد ،ولی احوط نگاه نکردن است گرچه به قصد لذت نباشد.
1402- مردان سه عورت دارند، جلو و عقب و خایه ها، و زنان دوعورت جلو و عقب و خنثی دارای چهار عورت است جلو و عقب و خایه ها و آنچه در او زیاد است.
1403- برهرکس که حمام می رود حرام است ازآب طوری استفاده کند که هدر شود و بیش از مقدار متعارف باشد،و زیاد ماندن در حمام نیز حرام است مگر این که بداند صاحب حمام راضی است.
1404- بول کردن و قضای حاجت در آب حمام و تصرفات دیگری که مدیری حمام رضایت ندارد حرام است . وهمین طور بدون رضا اووارد شدن ، یا به قصد اجرت کمتر از حد معمول دادن یا به قصد پول ندادن وارد شدن به حمام حرام است.
آداب حمام
1405- ورود به حمام برای تمیز کردن پوست بدن، یک روز در میان رفتن که گوشت بدن را زیاد می کند، و لنگ بستن درموقع وارد شدن و ایستادن در آن ، انجام غسل ارتماسی و یا ترتیبی ،خواه ناظر محترمی باشد یا نباشد به خصوص در جای بدون سقف مستحب است.
1406-موقع لباس در آوردن در حمام خواندن این دعا « اللهم انزع عنی ربقه النفاق و ثبتنی علی ایمان» و در موقع وارد شدن به اولین قسمت حمام (رخت کن)این دعا «اللهم انی اعوذبک من شق نفسی و استبعد ذلک من اذاه» و موقع داخل شدن در قسمت درونی حمام این دعا «اللهم اذهب عنی الرجسی النجس وطهر جسدی و قلبی » مستحب است.
1407- مستحب است آب گرم رابردارد و به بدن و پاهایش بریزد و در صورت امکان جرعه ای از آن را بنوشد زیرا مثانه را تمیز می کند لحظاتی صبر می کند وآنگاه وارد نمره می شود و می خواند: «نعوذ بالله من النار ونسأله الجنه » و آن را تا از آب بیرون بیاید تکرار می کند و سپس آب خنکی رابر قدمهایش می ریزد یا آنها را داخل آب خنک می کند.
1408-موقع لباس پوشیدن مستحب است بخواند: «اللههم البسنی التقوی و جنبنی الردی»
1409- مداومت در مالیدن نوره دوروز یکبار و سه روز یکبار مستحب است و نباید بیش از پانزده روز ترک شود. و مؤکد از آن بیست روز است واز آن مؤکد چهل روز، و مستحب است بعد از استفاده از دارووی نظافت بدنش را از سر تا قدم حنا بمالد زیرا از دیوانگی و برص و جذام در امان می دارد.
1410-مستحب است تنویر را در روز جمعه استعمال کند و روز چهار شنبه از آن بپرهیزد زیرا موجب برص می شود و روز نحسی است . ظرف تنویر را موقعی که می خواهد ب جسدش بمالد بر می دارد و آن را کنار دماغ خود می گیرد و می گوید:« اللهم ارحم سلیمان بن داود کما امرناه بالنوره» و پس از تنویر می گوید: « اللهم طیب ماطهر منی و طهر ما طاب منی و ابدلنی شعرا طاهرا لایعصیک. اللهم انی تطهرت ابتغاء سنه المرسلین و ابتغاء رضوانک و مغفرتک، فحرم شعری و بشری علی النار و طهر خلقی و طهر خلقتی وزک عملی واجعلنی ممن یلقاک علی الحنفیه المسحه مله ابراهیم خلیلک ودین حبیبک و رسولک، عاملاً بشر ایعک تا بعالسنه نبیک اخذا به متأدبالحسن تأدبیک و تأدیب رسولک و تأدیب اولیاء ک الذین غذوتهم بأدبک و زرعت الحکمه فی صدورهم، وجعلتهم معادن لعلمک صلواتک علیهم»
1411- شستن سربا خطمی همچنین با سدر به خصوص در روز جمعه و خضاب کردن برای مرد و زن مسحب است. مرد محاسن خود را با رنگ زرد، قرمز ، یا سیاه (و رنگ قرمز بهتر از زرد وسیاه بهتر از قرمز است» و خانمها چه شوهر دار و چه بی شوهر دستها و پاهایشان و موی سرشان را خضاب می کنند.
1412-تیمم کردن به موقع بیرون آمدن از حمام چه در تابستان و چه در زمستان و گفتن این جملات به کسی که از حمام بیرون آمده «طاب ماطهر منکوطهر ماطاب منک» یا «طاب حمامک» مستحب است.
1413-مستحب است پدر و پسر با هم به حمام نروند وبرای انسان مستحب است موقع خالی بودن معده و پربودن آن به حمام داخل نشود، در حمام، آب سرد ننوشد، وبر ندنش نریزد و در آنجا شانه نکند. با گل به خصوص گل مصری سرش را نشوید و لنگ را به سرو صورتش نمالد و پاهایش را با سفال نساید و در موقع نوره مالیدن ننشیند.
برخی از آداب:
1414- مسواک کردن به طوری که در وضو گفته شد مستحب است.
1415-گرفتن ناخنها از مستحبات مؤکد است به خصوص در روز جمعه زیرا از جذام وبرص و کوری در امان نگه داشته و روزی را فراوان میکند.
1416- مستحب است از ناخن کوچک دست چپ شروع و در ناخن کوچک دست راست پایان دهد و پس از فراغت بگوید: «بسم الله و بالله و علی سنه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم»
دررابطه با موی سه محل:
اول: موی سر.
1417- دراز کردن موی سر مکروه است و تراشیدن آن مستحب است زیرا به دیده جلا داده و نور آن را می افزایدو اگر موی سر را نگه دارد دارد مستحب است شانه بزند و آنها را از هم جدا کند.
1418- تراشیدن موی نقره سر (جائیکه درقسمت پایانی و پشت سر قرار دارد و گوداست» وباقی گذاشتن موی سر در بقیه ی قسمتها مکروه است.
دوم: سبیل.
1419- دراز کردن موی سبیل مکروه است حرام نیست، و مستحب است کوتاه شود و از سنتهای مؤکد اسلامی به خصوص در روزهای جمعه می باشد، زیرا ازبرص و جنون جلوگیری می کند و موجب فراوانی روزی می شود و مستحب است زیاد کوتاه شود.
سوم : موی محاسن.
1420-موی صورت از نعمتهای بزرگی برای مردان به شمار می آید و تراشیدن آن حرام و دراز کردنش مکروه است، زیرا تراشیدن رسم مجوسیها ودراز کردن آداب یهودیهاست، ومستحب است بیش از یک قبضه آن قیچی و سبک و گرد واز گونه ها سترده شود.
1421- مستحب است درهرنمازی شانه کند و با عاج شانه کند ، هفتاد بار آنها را باز کند یا چهل و هفت بار ازپایین به بالا و هفت بار از بالا به پایین. و اول ازپایین به بالا شروع کند و سوره قدر را بخواند و آنگاه از بالا به پایین و سوره والعادیات را بخواند و بگوید: « اللهم سرحنی عن الهموم و الغموم وو حشه الصدور » و بعد از شانه کردن محاسن شانه را از روی سینه مرور دهد.
1422- مستحب است مو و ناخن و دندان و خون دفن شود.
عطرزدن
1423- عطر زدن در ابتدای روز و پس از وضو برای نماز و به جهت رفتن به مساجد از سنتهای مؤکد است. و نماز با آن افضل از هفتاد نماز بدون آن می باشد. قلب را قوی خرد را حفظ و روزی و جماع را زیاد می کند و رد کردن آن کراهت دارد.
1424-برای خانمها عطری بهتر است که رنگ آن آشکار شده و بویش پنهان بماند و برای آقایان بر عکس است.
روغن
1425- روغن مالیدن مستحب است و بو را برده و پوست بدن را نرم می کند و برای مغز سودمند است، رنگ رخساره را بازکرده و بدحالی و زشتی را از بین می برد. و روی بعضی از روغنها مانند بنفشه، زنبق، وبان تأکید شده است. فضل اولی و نفع دومی بیشتر است، و مستحب است از سر شروع شود: بعد از آن محاسن و گیج گاهها و سپس سبیل داخل دهانو سپس آن را بو می کنند.
1426- برای مردان بیشتر استفاده کردن از روغن مکروه است بلکه درماه یکبار یا در هفته یکبار ولی خانمها جایز است از روغن مالیدن بیشتر استفاده کنند.
1427- موقع روغن مالیدن مستحب است بگوید:«اللهم انی اسالک الزین والزینه و المحبه و اعوذبک من الشین و الشنان والمقت» ومستحب است روغن مالیدن ازوسط سر شروع شود.
سرمه کشیدن:
1428-سرمه کشیدن بر مردان و زنان مستحب است موجب رویش مو و خشک شدن اشک ، و خوشمزگی آب دهان ، زیاد شدن بینائی می شود وبر سجده های طولانی یاری می رساند.
1429- مستحب است با سنگ سرمه وتعداد سرمه زنی مفرد باشد و بهتر است هفت بار باشد چهار بار در چشم راست و سه بار در چشم چپ ، به خصوص هنگام خوابیدن وبه خصوص درشب بهتر است میل از آهن و سرمه دادن ازاستخوان باشد.
خلال
1430-خلال از آداب اکیده دین یکتاپرستی است وازجمله چیزهایی است که حضرت ابراهیم علی نبینا و آله و علیه السلام آن را تشریع کرده ونسخ نشده و تا روز قیامت نسخ نخواهد شد، والسلام علی من اتبع الهدی.
وصلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطبین الطاهرین.

منبع : كتاب احكام الشريعه جلد 1
 
جستجو در مطالب سایت
امکانات
امروز : سه شنبه 6 خرداد 1399
فید آر.اس.اس مطالب سایت