تمثال مبارک حضرت آیت الله المعظم میرزا حسن احقاقی اعلی الله مقامه
مربوط به بخش : گالزی عکس
حضرت آیت الله المعظم حاج میرزا عبدالرسول حائری احقاقی در کنار پدر بزرگوارشان حضرت آیت الله المعطم میرزا حسن حائری احقاقی رحمت الله علیهما